Min pappa har gått bort och kvar finns jag, min syster och hans fru. Hur går vi till väga nu?

Svar: Vi beklagar att din pappa har gått bort. Den juridiska person som har trätt in för er pappa när han avled benämns dödsbo. Du, din syster och din pappas efterlevande maka är samtliga delaktiga i dödsboet och ni samtliga benämns såsom dödsbodelägare. En bouppteckning ska upprättas och skickas in för registrering hos Skatteverket inom fyra månader från din pappas frånfälle. Kort sammanfattat är en bouppteckning en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, juridiska handlingar och eventuella juridiska ställningstaganden. Är man gift, så som er pappa var, ska en bouppteckning även inkludera den efterlevande makans tillgångar och skulder. Ni ska hålla ett gemensamt möte där man går igenom bouppteckningen innan den skickas in till Skatteverket för registrering.

När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket fortskrider hanteringen av dödsboet och ni kan påbörja avveckling och/eller fördelning av arv. Det innebär som oftast att man säljer fastigheter, aktier osv. Märk väl att samtliga måste vara överens om att så ska ske. Det finns ingen juridisk majoritet i hanteringen av ett dödsbo.

I och med att din pappa var gift föregås en reglering av arv av en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan. Lagstiftaren har bestämt att makarna, enligt huvudregeln, i största möjliga mån ska stå på lika ekonomisk grund efter att en bodelning har genomförts. I princip allt man äger ingår i en eventuell bodelning, men det finns undantag. Vid en bodelning värderar man de tillgångar man har (fastigheter, aktier osv.) och gör avdrag för eventuella skulder och summerar. Detta genomförs för båda makarna. Därefter delar man den totala summan mellan makarna och syftet är, som skrivits ovan, att makarna ska erhålla lika mycket i värde. Vem som ska erhålla vad i faktiska fysiska objekt vid en bodelning är som oftast föremål för diskussion. Det finns vissa regler att tillgå, såsom exempelvis att man har förtur till privata tillhörigheter.

För att återgå till er personliga situation innebär det att ni samtliga ska komma överens om en bodelning, vilket ska bekräftas genom ett skriftligt bodelningsavtal. Ofta kombineras ett bodelningsavtal med ett så kallat arvsavtal. Om ni är nöjda med bodelningen enligt ovan liksom eventuella avyttringar i dödsboet kan ett arvsavtal påbörjas. Ett arvsavtal är det avtal mellan dödsbodelägare som bekräftar överenskommelser liksom fördelningar. Exempelvis kanske du vill behålla dödsboets fastighet och din syster vill behålla en bil. Skulle en fördelning resultera i att en av er får för mycket i värde kan det regleras mellan er genom en så kallad skifteslikvid, vilket då kan framgå av ert arvsavtal. Det är helt enkelt mellanskillnaden som ska betalas mellan er för att ni ska känna er tillfreds med era överenskommelser. Det står er fritt att frångå lagstiftningen och göra egna överenskommelser om värden, arvsandelar osv. Det viktigaste är att ni i största möjliga mån är överens och nöjda med resultatet.

Nu kanske du undrar om man verkligen behöver alla dessa handlingar? En bouppteckning är lagkrav, varför den är ett absolut måste. För övriga avtal är det tråkiga svaret är att det beror på tredje man. Beroende på vilka tillgångar och skulder det rör sig om kan banker, bostadsrättsföreningar, bilhandlare, myndigheter osv. kräva in ovannämnda handlingar. Handlingarna utgör dessutom en trygghet för er samtliga att era överenskommelser har återgetts och godkänts genom undertecknande i skriftliga avtal, så att man inte kan komma med anklagelser i efterhand.

Under en process enligt ovan är det inte sällan man känner sig osäker på vilka rättigheter man har och då är det klokt att ta reda på mer. Det finns flera undantag från det som redovisats ovan och inget dödsbo är det andra likt. Det kan exempelvis föreligga enskild egendom, förskott på arv, jämkning, testamenten osv. Ibland vill man säkerställa att det går rätt till och ibland kommer man inte överens och då tar man ofta hjälp av ombud. Det finns även en möjlighet att få en boutredningsman förordnad av domstol för det fall man inte kommer överens.

Vi på AVA Adbokater hoppas att detta ger viss klarhet i hur processen kan gå till!

Från Göteborg Direkt 2021