Kan det vara brottsligt av mitt ex att skicka meddelandena och blir det i så fall rättegång?

Fråga: Mitt ex trakasserar mig genom ett stort antal kränkande och hotfulla mejl och sms. Vad ska jag göra? Kan det vara brottsligt av mitt ex att skicka meddelandena och blir det i så fall rättegång?

Svar: Hej och tack för din fråga till AVA Advokater. Situationen du beskriver kan vara mycket påfrestande och energikrävande. Om du inte redan klargjort för ditt ex att du inte vill att han eller hon kontaktar dig är det en bra idé att börja med det. Att skicka många meddelanden till en person kan utgöra ett brottsligt agerande, till exempel ett ofredande. Det krävs för att ett ofredande ska anses föreligga att avsändaren (ditt ex) har ett uppsåt att kränka den utsattes (det vill säga din) frid på ett kännbart sätt. Med uppsåt menas att personen i fråga förstår sitt handlande och de efterföljande konsekvenserna. Att skicka ett stort antal meddelanden till en person kan ses som störande kontakter och därmed falla in under brottet ofredande.

Du skriver vidare att meddelandena är hotfulla, vilket kan innebära att de också utgör olaga hot i brottsbalkens mening. För att det ska handla om ett eller flera olaga hot krävs att det finns ett hot om brottslig gärning samt att hotet/hoten är ägnade att framkalla allvarlig rädsla hos den som mottar dem. Det krävs även att hoten är allvarligt menade, vilket betyder att de måste ha en viss substans för att betraktas som brottsligt.

Slutligen är det värt att nämna att varje enskilt meddelande som har till syfte att kränka någon annans självkänsla eller värdighet kan utgöra brottet förolämpning.

Vår rekommendation till dig är därför att göra en polisanmälan så fort som möjligt. Du kan samtidigt som du gör din polisanmälan skicka med kopior på de mejl och sms du har mottagit som bevisning. En åklagare kommer därefter att bedöma om det är sannolikt att ett brott begåtts, och besluta om fortsatt handläggning. Det är möjligt att åklagaren beslutar att polisförhör ska hållas med dig och den misstänkte, det vill säga ditt ex. Det är även åklagaren som beslutar om ärendet ska läggas ned eller drivas vidare. Om ärendet läggs ned får du ett skriftligt beslut där anledningen till beslutet framgår. Även om åklagaren beslutar sig för att lägga ned ärendet finns det inget som hindrar att du gör en ny polisanmälan för det fall ditt ex fortsätter att kontakta dig med kränkande och hotfulla meddelanden. Om åklagaren beslutar sig för att driva ärendet vidare och väcka åtal hos tingsrätt finns det en möjlighet för dig att begära ett målsägandebiträde, vilket är en advokat eller biträdande jurist som får i uppdrag att ta tillvara dina rättigheter och stötta dig. Tänk på att du har rätt att välja vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde! Oavsett om du beviljas ett målsägandebiträde eller inte har du alltid möjlighet att begära ett skadestånd i form av bland annat kränkningsersättning för vart och ett av de åtalade brotten. Yrkande om sådan ersättning kan framställas både under förundersökningsskedet, det vill säga innan åklagaren fattat beslut om att väcka åtal, eller efter det att åtal väckts. För den som önskar vägledning kring vilken summa man ska begära så finns det att hämta hos Brottsoffermyndigheten och deras referatsamling.

En ytterligare möjlighet att få ditt ex att sluta med sitt beteende är att ansöka om kontaktförbud. Det innebär, om det går igenom, att ditt ex inte får lov att kontakta dig på något vis, varken på egen hand eller genom andra personer. Det är även i detta fall en åklagare som bestämmer om kontaktförbud ska meddelas. Om ett sådant förbud meddelas får du inte kontakta personen i fråga och inte heller svara på dennes kontaktförsök.

Vi på AVA hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Från Göteborg Direkt 2021