Vad innebär den nya samtyckeslagen? Och vad menas egentligen med oaktsam våldtäkt?

Svar: Sexualbrott tillhör de brott som är särskilt svåra för polisen att utreda. Brottsutredningarna kan ta lång tid och bevissvårigheter innebär att en stor del av brottsmisstankarna ofta läggs ned. Sexualbrott begås i regel i slutna rum utan vittnen. Om ord står mot ord kring vad som hänt krävs oftast någon annan form av bevisning för att kunna reda ut vad som hänt.

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Ett grundläggande motiv till lagändringarna var att stärka det straffrättsliga skyddet mot sexuella övergrepp. Ändringarna i lagen innebär bland annat att en gärningsperson kan dömas för våldtäkt även om hot eller våld inte har använts. Sex ska vara frivilligt. Domstolarna ska särskilt ta hänsyn till om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Det innebär att den som vill ha sex måste ta reda på om andra vill, till exempel genom att fråga. Det spelar ingen roll om en person till en början visat att hen vill ha sex. Personen har alltid rätt att när som helst ändra sig och det spelar ingen roll vem som tog initiativ från början. Ett ja till en viss typ av sexuell handling är inte ett ja till andra sexuella handlingar.

Brottet våldtäkt innebär att en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med samlag mot en person som inte deltar frivilligt. Brottet sexuellt övergrepp är andra sexuella handlingar mot en person som inte deltar frivilligt.

Två nya brott har också införts i lagen; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningspersonen kan dömas för övergrepp om hen borde insett att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp är situationer när en person genomför en sexuell handling trots att den personen misstänker eller borde ha misstänkt att den andra inte vill. Den som vill ha sex har alltid ansvar att ta reda på om alla inblandade verkligen vill.

Av 6 kap. 1 a § brottsbalken framgår att den som begår en våldtäkt och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt.

Bestämmelsens konstruktion medför till exempel att en sexköpare som är medveten om risken för att en kvinna eller man säljer sex under tvång, riskerar att dömas för oaktsam våldtäkt. Tvånget kan bestå av att personen som säljer sex är utsatt för exploatering och människohandel.

I Svea hovrätts dom den 15 juli 2019 i mål B 5624-19, dömdes en man för oaktsam våldtäkt eftersom han varit medveten om risken för att en kvinna var utsatt för människohandel. Hovrätten fann att mannen varit medveten om risken eftersom han på en hemsida recenserat sexköpet och bland annat tydliggjort att det kunde röra sig om trafficking. Ärendet är det första i sitt slag med den nya lagstiftningen där misstänkt är sexköpare och målsägande är offer för människohandel.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har anmälningarna om våldtäkt blivit fler sedan den nya våldtäktslagen trädde i kraft, men ökningen är inte större än under tidigare år. Det är ändå rimligt att tro att lagändringarna bidragit till att antalet anmälningar om våldtäkt fortsätter att öka från redan höga nivåer i spåren av Metoo-rörelsen.

År 2017 anmäldes 4 895 våldtäkter, medan det 2019 anmäldes 5 930 våldtäkter varav 237 anmälningar rubricerades som oaktsam våldtäkt. Det är en ökning på 1 035 anmälningar, vilket motsvarar 21 procent. Antalet fällande domar ökade från 190 domar 2017 till 333 domar 2019, en ökning med 75 procent. Detta tyder på att lagändringarna påverkat antalet lagföringar i betydligt större utsträckning än vad många trodde (Brå Rapport 2020:6).

På AVA Advokater arbetar vi både som försvarsadvokater och som målsägandebiträden. Som försvarsadvokat upplever jag att lagändringarna inneburit en försämrad rättssäkerhet eftersom det är svårt att utläsa av lagen vad som ska ses som ett uttryck för frivillighet och när ett sådant går att bortse från. Som målsägandebiträde kan jag se att ändringarna har ett bra signalvärde och att det nu blivit lättare att få till stånd ett åtal och en fällande dom.

Från Göteborg Direkt 2021