Namnändring för barn vid ensam vårdnad

Fråga: Kan jag ändra mitt barns efternamn? Jag har ensam vårdnad om barnet och pappan har sedan länge försvunnit ur barnets liv. Barnet har nyss fyllt 12 år och önskar få bära mitt efternamn istället för pappans. Kan jag som ensam vårdandshavare ansöka om namnbytet?

 Svar: Tack för din fråga! Just byte av en förälders efternamn som inte har del i vårdanden utgör en begränsning av vad en ensam vårdnadshavare får besluta om gällande barnet. I dessa fall krävs det att pappan samtycker till bytet av barnets efternamn eller att en domstol har beslutat att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Samtycket från pappan måste dessutom vara skriftligt. Du som vårdnadshavare kommer företräda barnet i namnfrågan vid ansökan om namnbyte. Ansökan görs till Skatteverket.

Om pappan inte samtycker, har gått bort eller på annat sätt inte kan nås måste du föra talan om namnbyte i domstol. Detta gäller även om barnet bär båda föräldrarnas efternamn och du endast vill ta bort det ena efternamnet. Domstolen ska då göra en bedömning om det är till barnets bästa att genomföra namnbytet. Utredningen i målet utgörs oftast av att domstolen inhämtar ett yttrande från socialnämnden. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall. Domstolen ska göra en prövning där man tar hänsyn till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad. Om barnet har fyllt tolv år ska även barnet som huvudregel samtycka till bytet. I vissa fall, exempelvis om barnet inte kan lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom eller liknande, kan kravet undantas.

I domstolens bedömning beaktas även om namnbytet skulle få negativa konsekvenser i relationen mellan barnet och den förälder vars namn barnet bär men som inte är vårdnadshavare, alltså barnets pappa i detta fall. Praxis visar att det normalt sett innebär klara sociala, psykologiska och praktiska fördelar för ett barn att bära samma släktnamn som övriga familjemedlemmar. Exempelvis är domstolen normalt sett ovillig att bevilja ett namnbyte om den förälder som inte är vårndshavare motsätter sig bytet och har visat intresse för barnet, samt upprätthållit en kontakt med barnet.

Motsatsvis bedöms ofta namnbytet vara till barnets bästa om den förälder som inte har del i vårdanden inte har visat intresse eller haft ett litet intresse av barnet. Även omständigheten att barnet har andra syskon som bär andra efternamn beaktas vid bedömningen. Det anses generellt sett vara till barnets bästa att få dela namngemenskap med sina syskon och därmed sällan lämpligt att syskon bär olika efternamn. Så om du har andra barn som bär ditt efternamn talar detta för att domstolen kommer godkänna namnbytet.

Även vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att barn under 18 år ska kunna ändra namn. Om inte vårdnadshavarna är överens kommer ansökan om namnbytet avvisas.

Sammantaget kan det konstateras att det anses vara till barnets bästa att genomföra namnbytet när det ger barnet en namngemenskap med den nära familjen och om den andre föräldern inte har haft någon kontakt med barnet under längre tid eller har uttryckt någon sådan vilja till kontakt, samt om det är barnets vilja att genomföra namnändringen. Sannolikheten att en domstol skulle anse det vara till barnets bästa med namnbytet är i ditt fall hög då det ger barnet sociala, psykologiska och praktiska fördelar att få bära samma efternamn som dig istället för en frånvarande förälders.

När det gäller barn är det dock alltid bäst att i första hand försöka komma överens om namnbytet innan man inleder rättsprocess. Men om pappan i detta fall inte kan eller vill samtycka ter det sig finnas goda förutsättningar att en domstol skulle förklara namnbytet vara till barnets bästa.

För Göteborg Direkt 2021