Kan jag flytta trots att vi har gemensam vårdnad och mitt ex inte är villig att godkänna flytten?

Fråga: Jag och min son bor i dagsläget i Göteborg. Jag kommer ursprungligen från Örebro och önskar att flytta tillbaka dit med min son men barnets andra förälder vill inte att vi flyttar.  Min son bor hos mig och har umgänge med den andre föräldern varannan vecka fredag till söndag. Kan jag flytta trots att vi har gemensam vårdnad och mitt ex inte är villig att godkänna flytten?

Svar: Tack för din fråga till AVA Advokater! Det här är en fråga som vi ofta får och som skapar stora problem för många föräldrar som har gått skilda vägar och som av olika orsaker har behov av att flytta.

Till att börja med kan det konstateras att barnets folkbokföring och boende faller under beslut som ska tas inom ramen för den gemensamma vårdanden. Det finns dock inget uttryckligt hinder att trots detta flytta när man har en godtagbar anledning därtill, såsom arbete eller studier. Med detta sagt ska det poängteras att det vid uppkommen tvist om barnets boende i domstol kan föranleda kritik mot den förälder som väljer att flytta utan den andre förälderns samtycke. Denna kritik kan i värsta fall föranleda att barnets boende ändras eller att domstolen besluta om ensam vårdnad till den förälder som bor kvar. Det är därför av yttersta vikt att konsultera ett juridiskt ombud i dessa fall.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan tingsrätten fatta beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Det är barnets bästa som ska vara avgörande för tingsrättens bedömning. I den bedömningen ska tingsrätten särskilt fästa avseende vidbarnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Tingsrätten ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Många omständigheter såsom barnens relation till er båda, barnets sociala nätverk och förankring i Göteborg, nödvändigheten av flytten med mera kommer därför spela roll i tingsrättens bedömning.

Ditt barn har även rätt till umgänge med den andra förälder och ni har båda ett gemensamt ansvar för att denna rätt till umgänge så långt som möjligt blir tillgodosedd. I det fall du väljer att flytta kan du även behöva ta del i resekostnaderna för att umgänget ska kunna ske. Hur mycket du behöver betala beror på vad som är skäligt med hänsyn till er respektive ekonomisk förmåga och övriga omständigheter. Om ni inte är överens om hur fördelningen av barnets resekostnader ska se ut kan en domstol besluta om detta.

Rent praktiskt när föräldrar inte är överens om barnets boende och flytt gäller följande. Skatteverket inleder en utredning som utmynnar i ett beslut om att barnet ska folkbokföras på den adress där barnet har sin huvudsakliga vistelse. Om flytten innebär att barnet behöver byta skola är den kommun som flytten sker till skyldig att förse barnet med en skolplats.Kommunens ansvar gäller dock i första hand barn som är folkbokförda i kommunen. Om vårdnadshavarna lämnar olika uppgifter kring barnets boende kan detta resultera i att Skatteverket får utreda barnets egentliga hemvist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Då det är många omständigheter som behöver beaktas rekommenderar jag dig att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt!

Från Göteborg Direkt 2021