Familjerätt

Föräldern som inte kan enas i frågor som rör barnen kan vända sig till kommunens familjerätt. Om inte det är en framkomlig väg kan LOWI Advokater hjälpa dig i frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Det är viktigt att du kontaktar oss tidigt i processen, särskilt om du fått brev från motpartens advokat. Vi på LOWI Advokater erbjuder hög kompetens inom området och är flitigt anlitade familjerättsadvokater.

LOWI Advokater är ditt stöd under hela domstolsprocessen och vi ger även råd om hur du ska agera i förhållande till familjerätten och social myndigheter som ofta spelar en viktig roll för utgången i dessa mål. Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal. Blir det aktuellt med rättegång har vi en gedigen processvana med lång erfarenhet från familjerättsliga mål.

Läs mer

I vissa fall är det inte lämpligt med gemensam vårdnad. Så kan vara fallet när föräldrar befinner sig i en djup och svår konflikt eller den ena föräldern utsatt den andra föräldern för våld. Domstolens bedömning i vårdnadsfrågan ska utgå från barnets bästa i det enskilda fallet.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller bedömningar av barnets bästa.

Läs mer

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och delar det juridiska ansvaret över barnet. Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att gemensam vårdnad främjar en nära och god kontakt för barnet med båda sina föräldrar.

Gemensam vårdnad förutsätter att man som föräldrar kan samarbeta i frågor som rör barnet, då man har ett gemensamt ansvar för alla viktiga beslut som tas kring barnet.

Kontakta oss

Barnet kan ha sitt stadigvarande boende hos en förälder och umgänge med den förälder som barnet inte bor. Barnet kan också ha ett växelvis boende.

Barnets vilja i boendefrågan ska så långt som möjligt respekteras.

Vid svårigheter att komma överens i boendefrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man inte kommer överens om barnets boende kan man behöva ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om barns boende och växelvis boende.

Läs mer

En allt vanligare boendeform för många barn till separerade föräldrar är växelvis boende.

Växelvis boende kräver att föräldrarna har särskilt god samarbetsförmåga och kan enas i den dagliga omsorgen kring barnet.

Det är viktigt att skilja på växelvis boende och umgänge då det leder till olika konsekvenser när det gäller t.ex. underhållstöd, underhållsbidrag och resekostnader.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om barns boende och växelvis boende.

Läs mer

Även efter en separation har barnen rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar så länge det är till barnens bästa. Barnets vilja ska beaktas i umgängesfrågan.

Vid svårigheter att komma överens i umgängesfrågan kan man vända sig till familjerätten och ansöka om samarbetssamtal.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.

Läs mer

När en boendeförälder motarbetar umgänget genom att avskärma barnet från den andra föräldern utan godtagbara skäl kallas det för umgängessabotage.

Det finns många olika former av umgängessabotage. Det kan röra sig om att i mindre eller större utsträckning hindra barnet från att träffa den andra föräldern genom att exempelvis försvåra umgänget genom att flytta så långt bort att umgänget försvåras av geografiska skäl, att resa bort eller hävda annat hinder för umgänge eller att helt enkelt få barnet att själv neka umgänge med den andra föräldern.

I vissa fall är det befogat av en förälder att inte medverka till umgänge. Så kan t ex vara fallet om barnet utsätts för omsorgsbrister hos den andre förälder, missbruk eller våld. Man kan då ha en skyldighet som förälder att skydda sitt barn.

Om man som förälder behöver åstadkomma en förändring av umgänget, boendet eller vådnaden kan man ansöka om stämning vid domstol.

Våra advokater har särskilt hög kompetens när det gäller frågor om umgänge och umgängessabotage.
Våra advokater arbetar dagligen med mål rörande umgängessabotage. LOWI Advokater har särskilt gedigen kompetens och erfarenhet av mål där det förekommer umgängessabotage.

Läs mer

Vi hjälper föräldrar i mål om underhåll till barn.

Om den föräldern som barnet har sitt stadigvarande boende hos har väsentligt sämre ekonomi än umgängesföräldern kan man ha rätt till ett högre underhåll än underhållsstödet.

En förälder kan även ha rätt till visst underhåll vid växelvist boende.

Vi utröner även möjligheter till överenskommelser genom avtal.

Det kan också bli aktuellt med underhåll för maka/make efter en skilsmässa om den ena partnern tagit stort ansvar för familjen under lång tid och på grund av det får svårt att skaffa sig en egen inkomst.

Läs mer

Det blir allt vanligare att medborgare från olika länder bildar familj.

Föräldrar som hamnar i en vårdnadstvist med internationella aspekter har i regel behov av en advokat, som kan driva dessa komplicerade och mycket känsliga ärenden.

I internationella familjekonflikter kan det uppstå situationer där den ena föräldern bortför eller kvarhåller barnet i ett annat land mot den andra förälderns vilja. Det kan då vara fråga om ett lagbrott enligt den s.k. Haagkonventionen av år 1980, som gäller olovligt bortförande och kvarhållande av barn. Enligt konventionen kan kan man begära återförande av barnet till ursprungslandet, d.v.s. det land där barnet har haft sin hemvist. I sådana fall blir utrikesdepartementet (UD) ofta inblandat.

Även i ärenden med ett land som inte undertecknat Haagkonventionen. kan det vara möjligt att rättsligt driva ett ärende om återförande av barn till ursprungslandet. Behörig domstol i Sverige är Stockholms tingsrätt.

LOWI Advokater är en av få advokatbyråer i Sverige som arbetar med ärenden enligt Haagkonventionen och bortförande av barn. LOWI Advokater har mångårig erfarenhet av att driva familjerättsliga tvister.

Läs mer

Det är viktigt att tänka efter före. Innan du ingår äktenskap eller införskaffar en bostad för gemensamt bruk såsom sambo är det viktigt att skydda tillgångar som man inte vill dela med sig av i en eventuell framtida separation. Ett registrerat äktenskapsförord är den enda handling som kan garantera skydd för tillgångarna för gifta personer, förutom eventuella villkor i gåva eller testamente. För sambor är det viktigt att avtala bort sambolagen om man själv t ex köper en bostad som man flyttar in i tillsammans, om man inte är beredd att dela med sig av insats och eventuell vinst i ett senare skede. Kontakta LOWI Advokater innan du ska gifta dig eller blir sambo för rådgivning.

Kontakta oss

När ett samboförhållande eller äktenskap upphör är det inte bara det känslomässiga att ta itu med utan oftast ska man genomföra en bodelning. Då uppkommer juridiska och praktiska frågor och det är olika regler för gifta och sambor.

För sambor kan man göra bodelning om någon part begär det, men man måste påkalla bodelning inom ett år från att samboförhållande upphört genom separation. Om en sambo avlidit ska man begära bodelning senast vid bouppteckningsförrättning. För sambor gäller att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska fördelas, efter avdrag för skulder. All annan egendom hör inte till bodelning, men kan träffas av annan lagstiftning genom t ex samäganderätt.

Gifta personer kan genomföra en bodelning under pågående äktenskap eller så genomförs bodelning när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller dödsfall. Man listar vardera parts tillgångar med avdrag för skulder och delar därefter tillgångarna lika. Allt ska räknas in och värderas, såsom mark, bostad, bohag, aktier, bil, båt, djur, fritidshus, pengar på bankkonton och överlåtbara pensionsmedel. Parterna erhåller enkelt uttryckt hälften var av det sammanlagda värdet på allting med avdrag för skulderna. Man får därefter dela upp tillgångarna genom lottläggning där ägaren till tillgången har företräde att välja. De tillgångar som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamentet eller villkor i gåvobrev ska inte ingå i bodelningen. Om man vid dödsfallet har gemensamma barn och testamente saknas behöver en bodelning inte göras eftersom den kvarlevande ärver den som avlidits andel i boet och eventuella bröstarvingar får vänta.

LOWI Advokater kan bistå såsom ombud i bodelning och även såsom bodelningsförättare.

Kontakta oss

Vid ett dödsfall måste den dödes tillgångar skiftas till de som ärver. Om den som avlidit var gift eller sambo gör man ofta en bodelning innan arvskiftet.

Innan man genomför arvskifte det ska eventuella skulder och begravningskostnader betalas. Dödsbodelägare har inte betalningsansvar för dödsboets skulder, varför man ofta skriver av eventuella skulder som dödsboet inte kan betala alternativt genomför ett frivilligt ackord eller försätter dödsboet i konkurs.

För det fall det finns tillgångar kvar efter att samtliga skulder reglerats ska man fördela tillgångarna mellan arvingar och eventuella testamentstagare. Dödsbodelägarna kan fördela såsom de önskar om det inte finns testamente som styr. Det är dock viktigt att dödsbodelägarna är överens. Gör de inte det kan man vända sig till tingsrätten för att ansöka om en skiftesman eller boutredningsman som får uppdrag att försöka ena arvtagarna i en samförståndslösning eller fördela arvet genom tvångsskifte.

Ibland kommer dödsbodelägarna inte överens. LOWI Advokater bistår med hjälp i samtliga situationer.

Kontakta oss

Boutredning är det samlade namnet för upprättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte och avveckling av dödsboet. När någon har avlidit bildas ett dödsbo som är en juridisk person med den dödes tillgångar och skulder i.

Kontakta oss

Utredningen för att få fram dödsboets tillgångar och skulder kallas boutredning.

Boutredningen börjar vanligen med bouppteckning och fram till skiftet ska dödsboet förvaltas genom att betala dess kostnader och avsluta eller överlåta abonnemang och avtal samt eventuellt sälja tillgångar för att sedan genomföra arvskiftet. Då upprättas ett arvskiftesavtal och arvslotter betalas ut innan dödsboet deklareras och avvecklas. Ansvaret gentemot dödsbodelägarna och fordringsägarna vilar på den som ansvarar för boutredningen.

Flera advokater och jurister på LOWI Advokaters förordnas regelbundet som boutredningsmän.

Kontakta oss

Ett testamente uttrycker en avlidens vilja om hur kvarvarande tillgångar ska fördelas. Ett testamente gör det ofta lättare för de efterlevande vid dödsfall och minskar riskerna för att dessa ska hamna i tvist. Det är dock viktigt att testamentet är tydligt, praktiskt genomförbart, uppfyller formkraven och att det inte strider mot andra villkor eller regler. Det är viktigt för alla människor att ha ett testamente. Exempelvis är det viktigt för sambor eftersom de inte ärver varandra per automatik, liksom för gifta som har särkullbarn samt för alla som önskar skydda sina barns arv genom att arvet blir deras enskilda egendom. I Sverige registreras inte testamenten utan måste försvaras på en säker plats så det inte kommer bort eller förstörs. LOWI Advokaters Linn Widell eller Natalie van den Broek bistår med upprättande av testamente.

Kontakta oss