Jag har bevittnat en misshandel med personer som jag är rädd för. Måste jag medverka i en polisutredning eller rättegång?

Svar: Hej och tack för din fråga till AVA Advokater. Den som har bevittnat en händelse som utreds av polis och som kan tänkas lämna uppgifter som kan ha betydelse för utredningen kan kallas till förhör. Om du skulle komma att kallas till förhör och samtidigt får information om att kallelsen är förenad med vite riskerar du att få betala pengar om du inte kommer. Du kan även bli hämtad av polis till förhöret. Du har ingen skyldighet att prata under förhöret, men du får inte ljuga.

Ditt vittnesmål är en del av den så kallade förundersökningen. I förundersökningen kan det finnas många olika utredningsåtgärder, så som protokoll och beslag från husrannsakan, foto- och videomaterial eller utdrag från telefonundersökningar. Det är åklagaren som leder förundersökningen och som beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras för att kunna utreda brottet eller brotten. När förundersökningen är klar är det alltså åklagaren som beslutar om ärendet ska läggas ned eller om åtal ska väckas hos tingsrätten. Åtal väcks om åklagaren vid en objektiv bedömning har tillräckliga bevis för att ett eller flera brott har begåtts. När åtal har väckts blir förundersökningen som huvudregel offentlig och kan begäras ut av vem som helst från tingsrätten.

Även om åtal väcks är det inte säkert att åklagaren väljer att kalla dig som vittne till rättegången. Ibland finns det flera personer som har bevittnat samma händelse och då behöver inte åklagaren kalla alla dessa vittnen till en rättegång vid tingsrätten. Om du ska kallas som vittne vid rättegången får du en kallelse från tingsrätten. Av kallelsen framgår om du kallas vid äventyr av vite, det vill säga om du riskerar att få betala pengar om du utan godtagbara skäl inte dyker upp vid rättegången. I Sverige har vi så kallad vittnesplikt, vilket betyder att den som blivit kallad som vittne till en rättegång har en skyldighet att komma. Det framgår inte av din fråga om du är närstående med de inblandade personerna, men det kan vara bra att känna till att en person som är förälder, make/maka eller syskon räknas som närstående och inte behöver vittna.

Vid rättegången kommer du att avlägga en vittnesed samt upplysas om att du under ditt vittnesmål talar under straffansvar. Det betyder att om du ljuger kan det betraktas som mened, vilket är straffbart. Om ett vittne vägrar avge vittneseden eller avge vittnesmål kan personen i fråga vid sällsynta fall bli häktad. Det vittne som är delgiven kallelsen till rättegången men inte dyker upp riskerar att bli hämtad av polis.

Om du blir kallad som vittne till en rättegång och har frågor innan rättegången kan du alltid vända dig till åklagaren, alternativt söka stöd genom Brottsofferjouren. På rättegångsdagen finns även vittnesstödjare på plats hos tingsrätten. Vittnesstödjarna arbetar ideellt och finns till för att stötta vittnen. Du beskriver att du är rädd för de inblandade personerna och inte vill medverka alls kring det du har bevittnat. Som redan nämnts finns alltså en skyldighet för dig att medverka ändå, men tingsrätten kan innan rättegången besluta att du ska höras per telefon eller videolänk. Ett annat alternativ kan vara att den tilltalade får sitta med via medhörning i ett annat rum. Ett sådant beslut fattar tingsrätten i så fall på rättegångsdagen. Det tingsrätten har att bedöma och ta hänsyn till är att du ska kunna lämna ett tillförlitligt vittnesmål utan att bli utsatt för påtryckningar i rättssalen. Oavsett hur ditt vittnesmål kan komma att avläggas har den tilltalade alltid rätt att ta del av ditt vittnesmål.

Som vittne har du rätt till ersättning för att ta dig till tingsrätten samt för förlorad arbetsinkomst (upp till en viss summa). Bra att känna till kan också vara att även om åklagaren väljer att inte kalla dig som vittne finns alltid en möjlighet för försvaret att kalla dig som vittne. I så fall är det den tilltalade som ska stå för dina eventuella kostnader i samband med rättegången.

Vi på AVA hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Från Göteborg Direkt 2021