Umgängessabotage

Vad är umgängessabotage?

Umgängessabotage sker när en förälder medvetet försöker förhindra eller försvåra umgänget mellan barn och den andre föräldern. Detta kan ske genom att den förälder som barnet bor hos exempelvis ställer in umgänget vid upprepade tillfällen eller planerar in egna aktiviteter med barnet på umgängestiden. Umgängessabotage sker också om den förälder som barnet bor hos baktalar umgängesföräldern i samtal med barnet eller utövar annan otillbörlig påverkan i syfte att distansera barnet från umgängesföräldern.

Umgängessabotage riskerar att skada barnets hälsa och utveckling eftersom barnet bland annat hamnar i en skadlig lojalitetskonflikt. Barn har rätt att få forma en god och nära relation till båda sina föräldrar och att få träffa sina föräldrar. Den förälder barnet bor hos har också en motsvarande skyldighet att främja barnets kontakt med den förälder barnet inte bor hos i både ord och handling.

Blir ditt barn utsatt för umgängessabotage?

Om den förälder som barnet bor hos utestänger dig och inte möjliggör umgänge för ditt barn bör du i normalfallet agera snabbt genom att ta kontakt med LOWI Advokater för att påbörja en process i syfte att återuppta umgänge, alternativt se till att umgänge kommer till stånd. Om det rör sig om ett ungt barn är skyndsamhet av större vikt eftersom yngre barn anses vara känsligare. Om alltför lång tid förflyter innebär detta ofta att umgänget kommer återupptas mer försiktigt med kortare umgängestillfällen eller med hjälp av ett umgängesstöd.

I vissa fall har föräldrarna redan en dom, ett beslut eller en verkställbar överenskommelse i form av avtal där det framgår hur umgänget ska se ut. Umgängesföräldern kan då istället ansöka om verkställighet vilket innebär att man begär att det umgänge som redan beslutats ska genomföras. Tingsrätten försöker då i första hand utreda om överlämnande av barnet, för umgänge, kan ske frivilligt. I denna process är det inte ovanligt att en medlare utses för att försöka hitta lösningar som bägge föräldrar kan godta. För det fall frivilliga överlämnanden inte är möjligt kan tingsrätten besluta att barnet ska överlämnas med tvång. Även om tingsrätten försöker undvika att besluta om tvångsmedel, förekommer tvångsmedlet vite om barnet inte överlämnas. Dessutom kan tingsrätten besluta att polisen ska hämta barnet men detta är ytterst sällsynt.

Dessa processer är ofta komplicerade och psykiskt påfrestande för umgängesföräldern och barnet. Det är därför viktigt att ta hjälp av ett juridiskt ombud. Vi på LOWI Advokater har god erfarenhet av dessa typer av mål och ärenden. Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning så att du kan få en bedömning av din situation.

Bra att tänka på

Spara SMS eller andra skriftliga konversationer som påvisar att boendeföräldern medvetet försöker förhindra umgänge, såsom ursäkter att ställa in umgänget eller indikationer på att barnet involveras i föräldrakonflikten. Var saklig och korrekt i kommunikationen med boendeföräldern. Försök också att upprätthålla kontakten med barnet på flera olika sätt. Om boendeföräldern inte går med på fysiska umgängen kan du istället föreslå telefonsamtal med barnet.

Viktigt att skilja på umgängessabotage och en förälders skyldighet att skydda barnet

Umgängessabotage är något negativt som riskerar att skada barnet. Det är därför viktigt att hålla isär umgängessabotage från en förälders skyldighet att skydda barnet när kontakten med den andre föräldern innebär en risk för barnet. En förälder kan vara skyldig att skydda barnet om umgängesföräldern har ett pågående missbruk, en psykisk ohälsa, olämplig hemmiljö, eller om barnet riskerar att utsättas för eller bevittna våld.

Konsekvenser av umgängessabotage

Domstolen ser med stränga ögon på den förälder som är oförmögen att tillgodose barnets nära kontakt med båda föräldrar. Detta innebär att domstolen kan bedöma att den förälder barnet bor hos är olämplig såsom boendeförälder eller vårdnadshavare. Vårdnaden eller boendet kan därför istället tillfalla umgängesföräldern om denne anses bäst kunna tillgodose barnets kontakt med båda föräldrar.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om umgänge eller ärende om verkställighet?

I verkställighetsärenden kan man inte utnyttja sitt rättsskydd via hemförsäkringen, men det kan vara möjligt att ansöka om rättshjälp via tingsrätten. I verkställighetsärenden råder vanliga tvistemålsregler om rättegångskostnader och det innebär att förlorande part, som huvudregel, ersätter vinnande part. Dessa ärenden skiljer sig från mål som rör vårdnad om barn, barns boende eller umgänge, där huvudregeln är att vardera part står sin rättegångskostnad. I mål om umgänge är det möjligt att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen, om sådana förutsättningar saknas kan eventuellt en ansökan om rättshjälp göras.

LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättskydd eller rättshjälp förutsatt att sådan möjlighet föreligger.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migration och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.