Barnets boende

Vilka boendeformer finns?

Barn kan antingen bo växelvis hos föräldrarna, det vill säga lika mycket hos vardera förälder, eller bo stadigvarande hos den ene föräldern, vilket innebär att barnet bor mestadels hos en av föräldrarna.

Om det finns en befogad oro för hur barnet har det hos den ena föräldern, eller om barnet uttalat önskemål om att bo stadigvarande hos en förälder kan det vara aktuellt att inleda en process om att barnet endast ska bo hos en förälder. En sådan process kan också föranledas av att föräldrarna har ett sämre samarbete mellan varandra som gör det omöjligt att upprätthålla ett växelvist boende, läs mer om växelvist boende.

Växelvist boende kräver att föräldrarna har ett särskilt gott samarbete. Föräldrarna ska kunna vara flexibla i sitt förhållningssätt, kunna ha en god kommunikation mellan varandra och dessutom inte utkräva millimeterrättvisa i förhållande till barnet.

Vilka faktorer ligger till grund för domstolens bedömning?

När domstolen ska fatta beslut om barns boende ska barnets bästa vara avgörande. Det innebär att man endast utgår ifrån barnets situation och föräldrarnas egna intressen lämnas därhän. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fäster domstolen särskild tyngd vid om det föreligger en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Domstolen tar också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

När domstolen ska avgöra om det är till barnets bästa att bo stadigvarande hos dig bedöms också hur barnet har bott tidigare, vilken anknytning barnet har till dig, och om barnet har kompisar, fritidsaktiviteter och sin skolgång i närheten av din bostad. Domstolen vill alltså veta om barnet har sin kontinuitet hos dig. Om så är fallet talar detta för att du ska ha barnets stadigvarande boende.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Tvister om barns boende kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Det går alltså inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på LOWI Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en ofta svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för våra klienters intresse och därigenom barnets bästa.

Tvister om barns boende innebär ofta ett långt och nära samarbete mellan klient och ombud och det är därför viktigt att man är noggrann i sitt val av ombud. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett välgrundat beslut i just ditt val av ombud.

Rättsprocessen

Efter den inledande telefonrådgivningen har vi ett möte med dig där vi går igenom omständigheterna närmre och förbereder svar på en ansökan om stämning eller förbereder upprättandet av densamma. Allt sker i samråd med dig som klient och vi på LOWI Advokater betonar vikten av samarbete mellan ombud och klient.

När processen väl är i gång kallar tingsrätten till muntlig förberedelse vilket är det första mötet i tingsrätten mellan parterna. Den muntliga förberedelsen kan antingen utmynna i en överenskommelse mellan parterna, att parterna ges samarbetssamtal hos familjerätten eller att målet fortsätter genom att familjerätten föreläggs att inhämta en så kallad boendeutredning. Tingsrätten kan också fatta ett tillfälligt beslut om barns boende.

Målet kan under hela processen förlikas innebärande att föräldrarna kan komma överens och få överenskommelsen befäst i dom. Tingsrätten kan också avgöra målet genom dom efter att ha hållit en huvudförhandling.

Kan man få hjälp att finansiera en tvist om barns boende?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. I tvister om barns boende är huvudregeln att vardera part står sin kostnad för processen vilket innebär att du som klient i normalfallet inte behöver oroa dig för att betala den andre förälderns kostnader.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migration och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.