Vårdnadstvist

Föräldrar som inte kan enas i frågor som rör gemensamma barn kan i första hand vända sig till kommunens familjerätt för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och det förs ingen dokumentation över det som sägs under samtalen. Om detta inte är en framkomlig väg kan LOWI Advokater hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Det är viktigt att kontakta ett juridiskt ombud så tidigt som möjligt i processen.

Ändring i vårdnad, boende eller umgänge?

Det är vanligt att du i inledningsskedet inte identifierat vad som är tvistigt gällande barnets situation. Föräldrar kan antingen på egen hand eller med hjälp av juridiskt ombud väcka talan i tingsrätt gällande vårdnad om barn, om barnets boende eller umgänge, alternativt samtliga delar. Vårdnaden reglerar i korthet ansvar och beslutanderätt för barnets personliga förhållanden. Tvist om barns boende rör huruvida barnet ska bo mest hos en förälder eller om barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrar. En tvist som uteslutande rör umgänge handlar enbart om hur och under vilka former som barnet ska ha kontakt med den så kallade umgängesföräldern. I dessa tvister är barnets bästa vägledande för domstolens beslut.

Vårdnad

En ansökan om ensam vårdnad görs när du och den andre föräldern inte kan fatta gemensamma beslut i centrala frågor som rör barnet och det går ut negativt över barnet. Du som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Det kan handla om sjukvård, skolgång och ansökan om pass. Du måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål. Ensam vårdnad anses vara till barnets bästa om det föreligger djupa och bestående samarbetsproblem mellan föräldrarna eller om den ene föräldern kan anses vara olämplig som vårdnadshavare. Olämplighet hos en förälder kan utgöras av att föräldern utövat våld, har en pågående psykisk ohälsa eller ett aktivt missbruk. När en förälder har ensam vårdnad kan denne ensam fatta beslut i barnets liv. Den förälder som inte har del i vårdnaden kan inte heller få tillgång till information om barnet från myndigheter och skola, eller hämta och lämna barnet på skola och förskola utan vårdnadshavarens medgivande.

Ansökan om gemensam vårdnad upprättas motsatsvis när föräldrarna har förmåga att samarbeta i angelägenheter som rör barnet. Gemensam vårdnad är även möjligt om det föreligger samarbetssvårigheter men också en övervägande risk att den ene föräldern utestängs från barnets liv om vårdanden tillkommer den andre föräldern ensam.

Vikten av personligt engagemang och val av ombud

Vårdnadstvister kan variera mycket från fall till fall vilket ökar betydelsen av att ha ett juridiskt ombud. Det går alltså inte att svara generellt på hur en förälder ska agera i det enskilda fallet. Vi på LOWI Advokater åtar oss dessa typer av uppdrag med ett stort personligt engagemang för att kunna ge dig den bästa hjälpen i en svår situation. Vi har förståelse för att dessa tvister berör det som är det viktigaste i våra klienters liv – nämligen barnen – och arbetar för våra klienters intresse och därigenom barnets bästa. Vårdnadstvister innebär ofta ett längre och nära samarbete mellan klient och ombud och det är därför viktigt att du är noggrann i ditt val av ombud. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett välgrundat beslut i just ditt val av ombud.

Rättsprocessen

Efter den inledande telefonrådgivningen har vi ett möte med dig där vi går igenom omständigheterna närmre och förbereder svar på en ansökan om stämning eller förbereder upprättandet av detsamma. Allt sker i samråd med klienten och vi på LOWI Advokater betonar vikten av samarbete mellan ombud och klient. Sedan mars 2022 måste part som vill ansöka om stämning först ha varit på informationssamtal hos familjerätten och bifoga ett intyg om det. Intyget gäller i ett år och det kan ta några veckor att få en tid för detta hos familjerätten.

När processen väl är i gång kallar tingsrätten till muntlig förberedelse vilket är det första mötet i tingsrätten mellan parterna. Den muntliga förberedelsen kan antingen utmynna i en överenskommelse mellan parterna, att parterna ges samarbetssamtal hos familjerätten eller att målet fortsätter genom att familjerätten föreläggs att inhämta en så kallad vårdnads-boende och umgängesutredning. Tingsrätten kan också fatta ett tillfälligt beslut om vårdnad, boende eller umgänge.

Målet kan under hela processen förlikas, det vill säga föräldrarna kan komma överens och få överenskommelsen befäst i dom. Tingsrätten kan också avgöra målet genom dom efter att ha hållit en huvudförhandling.

Kan man få hjälp att finansiera en vårdnadstvist?

I dessa tvister kan du ha rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då majoriteten av dina kostnader. Om du saknar hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för att kunna beviljas rättsskydd kan du istället ha rätt till rättshjälp. LOWI Advokater hjälper till att utreda vilken hjälp som finns att få för att finansiera tvisten och vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. I vårdnadstvister är huvudregeln att vardera parten står sin kostnad för processen vilket innebär att du som klient i normalfallet inte behöver oroa dig för att betala den andre förälderns kostnader.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.