Skadestånd efter häktning?

Om du har varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar på grund av misstanke om brott, men inte har blivit fälld för brottet, kan du ha rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen. Detta gäller även om du har varit underkastad exempelvis reseförbud eller anmälningsskyldighet eller har varit intagen för rättspsykiatrisk undersökning under minst 24 timmar. Det allmännas skadeståndsansvar är i dessa fall strikt vilket innebär att det inte krävs att försumlighet eller felaktigheter har förekommit, det räcker att en frihetsinskränkning har upphävts eller ersatts av annat beslut.

Ersättningen lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. De utgifter som täcks av ersättningen omfattar inte kostnader för hyra eller dylikt utan tar främst sikte på resekostnader till och från anstalten. Ersättningen för det lidande som en häktning innebär bestäms utifrån hur länge frihetsberövandet eller tvångsåtgärderna har varat. Om misstankarna avsett en särskilt allvarlig brottslighet kan detta medföra en förhöjd ersättning. Det kan även vara motiverat med förhöjd ersättning till ungdomar som utsatts för frihetsberövanden eller tvångsåtgärder.

Ansökan om ersättning görs till justitiekanslern och det är den sökande som har bevisbördan för de kostnader som frihetsberövandet inneburit. Den skadelidande har inte rätt till skadestånd ifall personen själv avsett föranleda tvångsåtgärden.

Av biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz