Ensam vårdnad ger inte rätt att ändra barnets efternamn

Den som har ensam vårdnad om ett barn har rätt att ensam besluta i viktiga frågor för barnet. Sådana frågor kan exempelvis röra pass, skolval och namnändring.

Det finns dock ett undantag i den ensamme vårdnadshavarens rätt att besluta som rör att ändra barnets namn, vilken belyser vikten av släktnamn. Om barnet är under 18 år och bär den förälders efternamn som inte har del i vårdnaden kan inte den som har vårdnaden om barnet ensam besluta att byta bort det efternamnet. För att kunna ändra efternamnet krävs antingen samtycke från den förälder som inte har del i vårdnaden och vars namn barnet bär, eller att domstol finner att namnbytet är förenligt med barnets bästa. Detta utreds då av familjerätten i den kommun man bor.

Hur bedömer man då barnets bästa i dessa fall?

I förarbeten framhävs vikten av att namnbytet inte återverkar ofördelaktigt på relationen mellan barnet och den förälder vars namn barnet bär men som inte har del i vårdnaden. Praxis visar att det normalt innebär klara sociala, psykologiska och praktiska fördelar för barnet att bära samma släktnamn som övriga familjemedlemmar. Domstolen intar vanligtvis en förhållandevis restriktiv inställning till namnbyte för barn när den förälder som inte är vårdnadshavare inte har samtyckt till namnbytet och utredningen i målet visar att denne förälder har visat intresse för barnet, samt upprätthållit en kontakt med barnet. Anledningen till att domstolen tillmäter så stor betydelse vid den icke vårdnadshavande förälderns vilja är att det anses föreligga en beaktansvärd risk att en namnändring i dessa fall inverkar menligt på förhållandet mellan föräldern och barnet. Å andra sidan bedöms namnbytet kunna vara till barnets bästa om den förälder som inte har del i vårdnaden inte visat eller har haft ett litet intresse av barnet. Även barnets vilja ska beaktas utefter barnets ålder och mognad.

Det är således inte självklart att ensam vårdnad innebär att barnet inte längre ska bära den andre förälderns efternamn.

Biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz