Krävs det samtycke från en person som säljer sex?

Den 1 januari 2018 infördes den nya lagen gällande sexualbrott som bygger på frivillighet och samtycke.

Lagen innebär bland annat att ett utvidgat straffansvar kan aktualiseras vid människohandel och prostitution. Om en person genom våld eller hot tvingas att delta i sexuella handlingar mot betalning kan det utgöra våldtäkt, även om personen ger ett verbalt samtycke. Avgörande blir om den som köper sex kände till eller misstänkteatt personens val att delta är till följd av tvång från en annan person kan denne dömas för våldtäkt istället för köp av sexuell tjänst. Konsekvensen av reformen innebär att fler sexköpare i större utsträckning kommer kunna dömas för våldtäkt istället för köp av sexuell tjänst och således erhålla betydligt kännbarare straff än tidigare.

Frågan är hur ett sådant samtycke skulle se ut? Det kan inte räcka med ett verbalt samtycke eftersom ett sådant samtycke inte alltid kan betraktas vara ett uttryck för frivillighet. Många andra omständigheter måste sannolikt tas med i bedömningen, men det är i dagsläget utan praxis svårt att veta vilka dessa kan tänkas vara. Om man ska dra paralleller till brottet köp av sexuell tjänst anges som försvårande omständigheter i SOU 2016:42 att personen som utför tjänsten befinner sig i en skyddslös eller annars utsatt situation t.ex. på̊ grund av en beroendeställning, ett psykiskt funktionshinder eller märkbar alkohol- eller drogpåverkan. Vidare ges som exempel på̊ sådana förhållanden att den person som utför en sexuell tjänst är utländsk och inte kan göra sig förstådd och befinner sig på̊ en okänd plats, eller är utlämnad till en tredje person som avtalar om detaljerna för köpet samt ofta även tar emot betalningen och står för arrangemangen kring köpet såsom lokal eller transport.

Det är rimligt att anta att dessa omständigheter kommer verka som utgångspunkt för bedömningen om vilka omständigheter en person som köper sex rimligen bör vara uppmärksam på.

Det återstår dock att se hur den nya lagen kommer att tillämpas i praktiken. Det blir en spännande rättsutveckling att följa.

Författat av Advokat Linda Moberg & biträdande jurist Hillevi Dahlin Kretz, AVA Advokater