Omedelbart omhändertagande

När får ett omedelbart omhändertagande ske?

Ett omedelbart omhändertagande får ske av socialnämnden om domstolens beslut inte kan avvaktas och det är sannolikt att barnet kommer behöva beredas vård med stöd av LVU. Det ställs inte lika höga krav på risk vid ett omedelbart omhändertagande då det inte kräver en påtaglig risk utan det räcker med att det är sannolikt att barnet behöver vård med stöd av LVU. Exempel på situationer där domstolens beslut inte kan avvaktas är när det föreligger en omedelbar risk för barnets hälsa och utveckling om barnet fortsatt bor i hemmet eller om det finns risk att den fortsatta utredningen allvarligt försvåras eller att vidare åtgärder kan hindras. Ett omedelbart omhändertagande ska endast ske om det inte föreligger ett tillförlitligt eller trovärdigt samtycke från vårdnadshavarna gällande vård på frivillig väg.

Rättsprocessen

Ett omedelbart omhändertagande ska underställas förvaltningsrätten för prövning inom en vecka. Inför rättens prövning förordnas offentligt biträde för vårdnadshavare och barnet. Om barnet är under 15 år förordnas istället en ställföreträdare. Dessa offentliga biträden och ställföreträdaren ska yttra sig till förvaltningsrätten angående socialnämndens beslut om omhändertagande. Du har rätt att framställa önskemål om offentligt biträde, sådant önskemål kan lämnas till socialtjänsten eller direkt till förvaltningsrätten. Det offentliga biträdet ska tillvarata sin klients intressen i processen och driva målet i enlighet med klientens bästa.

Om förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes, ansöka om fortsatt vård med stöd av LVU om de anser att vårdbehovet fortfarande föreligger. Det ska noteras att denna tidsfrist kan förlängas om längre utredningstid krävs men förvaltningsrätten ska vara restriktiv i denna fråga. Målet sätts sedan ut för muntlig förhandling.

Sammantaget innebär ovanstående att domstolen ska göra två prövningar vid ett omedelbart omhändertagande, den första handlar om huruvida det omedelbara omhändertagandet ska fastställas och den andra prövningen rör om barnet är i behov av vård enligt LVU.

Vi på LOWI Advokater går noggrant igenom socialnämndens handlingar med dig och förbereder hur vi på bästa sätt ska föra din talan. I vissa fall kan det dessutom bli aktuellt att påkalla muntlig förhandling inför förvaltningsrättens första prövning avseende det omedelbara omhändertagandet.

LVU-processer innebär ofta en påfrestande tid för samtliga involverade och det är därför av stor vikt att man har tillit och förtroende till sitt juridiska ombud. Vi på LOWI Advokater har en bred juridisk kunskap, erfarenhet och ett stort personligt engagemang. Vi har förståelse för klienter går igenom känslomässigt och ser alltid till klientens bästa i uppkomna situationer genom rättsprocessen. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett aktivt val av offentligt biträde. När du sedan har bestämt dig för vem som ska företräda dig kan du uppge namn och byrå till socialtjänsten eller direkt till förvaltningsrätten. Det är viktigt att göra detta så tidigt som möjligt eftersom det kan vara svårt att byta offentligt biträde när en person redan har utsetts.

Hur länge pågår vården?

Vården ska upphöra så snart vårdbehovet inte längre kvarstår. Som längst kan vården pågå till dess barnet fyller 21 år. Om barnet är omhändertaget med stöd av LVU på grund av hemförhållanden ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården ska inriktas och utformas. I de fall då omhändertagandet beror på barnets egna beteende ska en prövning om upphörande göras av socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet. Frågan ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

Om du som vårdnadshavare, eller ungdom, anser att vårdbehovet inte längre kvarstår eller att det kan tillgodoses på frivillig väg kan du göra en begäran om upphörande av vård, något som brukar kallas för en hemtagningsbegäran. Vi på LOWI Advokater är behjälpliga även vid hemtagningsbegäran.

Vad är konsekvenserna av att barnet är omhändertaget i enlighet med LVU?

Vid LVU fattar socialtjänsten i princip samtliga beslut rörande barnet. Exempelvis är det socialtjänsten som beslutar rörande barnets skolval och sjukvård. Socialtjänsten bestämmer även hur barnets kontakt med föräldrarna ska se ut och vilken information som föräldrarna får ta del av rörande barnet. Det är här en stor skillnad på vilken information som ges beroende på om föräldrarna endast har umgänge med barnet eller om de är vårdnadshavare för barnet. En förälder som inte är vårdnadshavare för barnet är inte heller part i en process om LVU. Det kan därför i dessa fall vara aktuellt att inleda ett mål om vårdnad för barnet, läs mer om vårdnadsmål här.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.