LVU

Dessa mål handlar om samhällets yttersta skyldighet att tillse att barn inte far illa. När socialtjänsten anser att föräldrarna inte kan ge barnet en tillräckligt trygg uppväxt kan de vidta åtgärder som kan leda till en process enligt LVU, det vill säga lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

I vilka fall kan tvångsomhändertagande med stöd av LVU aktualiseras?

Tvångsomhändertagande med stöd av LVU aktualiseras om det föreligger brister i hemförhållandena eller om det på grund av barnets eget beteende finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas och behövlig vård inte kan ges på frivillig väg. Med brister i hemförhållandena menas exempelvis brister i omsorgen, fysiskt eller psykisk misshandel eller otillbörligt utnyttjande. Med barnets egna beteende avses att barnet deltar i brottslig verksamhet, har ett missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. LVU processen kan inledas antingen genom att socialtjänsten ansöker om LVU efter att ha utrett barnets situation eller genom att barnet omedelbart omhändertas. När socialtjänsten först efter en utredning ansöker om LVU bor barnet vanligtvis fortfarande kvar i hemmet, läs mer om ansökan om LVU här. Vid ett omedelbart omhändertagande har socialtjänsten istället bedömt att barnets situation är akut och att barnet inte ska bo kvar i hemmet under utredningstiden, läs mer om omedelbart omhändertagande här.

Vården kan inte ske på frivillig väg om vårdnadshavarna inte samtycker till den vård som är nödvändig. Detta gäller också om exempelvis bara en av vårdnadshavarna samtycker till vårdplanen. Om barnet är av tillräcklig ålder och mognad krävs också att barnet samtycker till vården för att den ska kunna bedrivas på frivillig väg.

Hur länge pågår ett LVU?

Vården ska upphöra så snart vårdbehovet inte längre kvarstår. Som längst kan vården pågå till dess barnet fyller 21 år. Om barnet är omhändertaget med stöd av LVU på grund av hemförhållanden ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården ska inriktas och utformas. I de fall då omhändertagandet beror på barnets egna beteende ska en prövning om upphörande göras av socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet. Frågan ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

Om du som vårdnadshavare, eller ungdom, anser att vårdbehovet inte längre kvarstår eller att det kan tillgodoses på frivillig väg kan du göra en begäran om upphörande av vård, något som brukar kallas för en hemtagningsbegäran. Vi på LOWI Advokater är behjälpliga även vid hemtagningsbegäran.

Vad är konsekvenserna av att barnet vårdas under LVU?

Vid LVU fattar socialtjänsten i princip samtliga beslut rörande barnet. Exempelvis är det socialtjänsten som beslutar om skolval och sjukvård för barnet. Socialtjänsten bestämmer även hur barnets kontakt med föräldrarna ska se ut och vilken information om barnet som föräldrarna får ta del av. Det kan vara skillnad på vilken information som ges beroende på om föräldrarna endast har umgänge med barnet eller om de är vårdnadshavare för barnet. En förälder som inte är vårdnadshavare för barnet är inte heller part i en process om LVU. Det kan därför i dessa fall vara aktuellt att inleda ett mål om vårdnad för barnet, läs mer om vårdnadsmål här.

När har jag rätt till ett offentligt biträde och vad kostar det?

Du har rätt till ett offentligt biträde så snart minsta indikation eller övervägande om LVU har uppkommit. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt tar hjälp av ett offentligt biträde. Biträdet bistår dig sedan med råd och stöd genom hela processen och det kostar dig ingenting att få hjälp av ett offentligt biträde.

LVU-processer innebär ofta en påfrestande tid för samtliga involverade och det är därför av stor vikt att man har tillit och förtroende till sitt juridiska ombud. Vi på LOWI Advokater har en bred juridisk kunskap och erfarenhet och ett stort personligt engagemang. Vi har förståelse för vad våra klienter går igenom känslomässigt och ser alltid till klientens bästa i alla uppkomna situationer genom hela rättsprocessen.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett aktivt val av offentligt biträde. När du sedan har bestämt dig för vem som ska biträda dig så uppger du namn och byrå antingen socialtjänsten eller direkt till förvaltningsrätten. Det är viktigt att göra detta så tidigt som möjligt eftersom det kan vara svårt att byta offentligt biträde när en person redan har utsetts.

Rättsprocessen

Vi på LOWI Advokater kontaktar klienten så snart som möjligt efter vi fått förordandet från domstolen. I samråd med klienten går vi sedan noggrant igenom socialtjänstens utredning gällande barnet och förbereder den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten. Vi på LOWI Advokater ser till att du hela tiden är uppdaterad på vad som sker i målet samt betonar vikten av att inte bara förbereda målet i sak utan även dig som klient. Det är lika viktigt att du som klient är beredd på vilka förväntningar som ställs på dig under förhandlingen och att du känner dig bekväm i en ofta svår och påfrestande situation.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.