Ansökan om LVU

Vid ansökan om vård enligt LVU är förfarandet långsammare i jämförelse med ett omedelbart omhändertagande. Barnet får i dessa fall stanna kvar i vårdnadshavarnas hem under den tid som socialtjänsten utreder fallet.

Rättsprocessen

Ofta tar det cirka fyra månader för socialtjänsten att utreda risker och skyddsfaktorer för barnet. Om socialtjänsten bedömer att familjen är i behov av insatser ska det utredas om dessa i första hand kan ges på frivillig väg. Är detta inte möjligt och om socialtjänsten finner det nödvändigt går socialtjänsten vidare med en ansökan om tvångsvård för barnet. Ansökan tas upp i stadsdelsnämndens utskott som efter beslut kan skicka vidare ansökan till förvaltningsrätten som sedan utser offentliga biträden för respektive part i målet. Det är emellertid viktigt att veta att man i dessa mål har rätt till ett offentligt biträde redan under utredningstiden. Du kan framställa önskemål om offentligt biträde till socialtjänsten. När ansökan inkommit till förvaltningsrätten sätts målet ut till muntlig förhandling där domstolen lyssnar på föräldrarnas inställning till ansökan och även barnets inställning eller barnets ställföreträdares åsikt.

Vi på LOWI Advokater går noggrant igenom socialnämndens ansökan tillsammans med dig och förbereder hur vi på bästa sätt ska framföra talan under den muntliga förhandlingen.

LVU-processer innebär ofta en påfrestande tid för samtliga involverade och det är därför av stor vikt att man har tillit och förtroende till sitt juridiska ombud. Vi på LOWI Advokater har en bred juridisk kunskap och erfarenhet och ett stort personligt engagemang. Vi har förståelse för vad våra klienter går igenom känslomässigt och ser alltid till klientens bästa i uppkomna situationer genom rättsprocessen. Vi bistår med stöd genom hela processen. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att du ska kunna göra ett aktivt val av offentligt biträde. När du sedan har bestämt dig för vem som ska företräda dig kan du uppge namn och byrå till socialtjänsten eller direkt till förvaltningsrätten. Det är viktigt att göra detta så tidigt som möjligt eftersom det kan vara svårt att byta offentligt biträde när en person redan har utsetts.

Hur länge pågår vården?

Vården ska upphöra så snart vårdbehovet inte längre kvarstår. Som längst kan vården pågå till dess barnet fyller 21 år. Om barnet är omhändertaget med stöd av LVU på grund av hemförhållanden ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården ska inriktas och utformas. I de fall då omhändertagandet beror på barnets egna beteende ska en prövning om upphörande göras av socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet. Frågan ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

Om du som vårdnadshavare, eller ungdom, anser att vårdbehovet inte längre kvarstår eller att det kan tillgodoses på frivillig väg kan du göra en begäran om upphörande av vård, något som brukar kallas för en hemtagningsbegäran. Vi på LOWI Advokater är behjälpliga även vid hemtagningsbegäran.

Parallella processer

Det är inte ovanligt att klienter har eller får flera processer aktuella i domstol samtidigt. Vi på LOWI Advokater har spetskompetens inom humanjuridik (det vill säga inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och brottmål) vilket innebär att vi kan ta ett samlat grepp om problematiken och få en unik helhetsbild över just din situation. Det är således fördelaktigt för dig som klient att ha samma ombud i samtliga processer.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.