Migrationsrätt

LOWI Advokater har lång erfarenhet av tillståndsärenden. Vi förordnas regelbundet av Migrationsverket som offentliga biträden i ärenden om uppehållstillstånd m.m.

Du som söker skydd i Sverige på grund av förhållandena i ditt hemland har rätt till ett offentligt biträde. Du är välkommen att ange oss vid din ansökan om uppehållstillstånd.

Vi på LOWI Advokater arbetar med asylärenden och ärenden om förvar och har stor erfarenhet och kompetens inom dessa områden. LOWI Advokater förordnas regelbundet av Migrationsverket i mål om förvar och asyl.

När ska jag ansöka om asyl?

Du kan ansöka om asyl i Sverige om du riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i ditt hemland. En ansökan om asyl görs hos Migrationsverket eller hos gränspolisen vid inresa till Sverige. Kvotflyktingar har dock även möjlighet att ansöka om asyl genom UNHCR utomlands. Du kan i samband med din ansökan om asyl framställa önskemål om vem du önskar ha som offentligt biträde i processen. Ju tidigare du önskar biträde desto större sannolikhet att just denna person förordnas.

I de flesta fall har en asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Biträdets uppgift är att hjälpa dig juridiskt genom hela processen. Det offentliga biträdet är ansvarig för att upprätta alla juridiska skrifter i din asylprocess, medverka vid utredningar och eventuella förhandlingar i domstol.

På vilka grunder kan uppehållstillstånd ges?

Uppehållstillstånd ska ges den som är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Flyktingstatus ges när du visat att du har en välgrundad fruktan för förföljelse i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller på grund av att du tillhör en viss samhällsgrupp. För att ha ett skyddsbehov gentemot hemlandet ställs också krav på att du inte kan få skydd från hemlandets myndigheter eller begagna dig av internflyktsalternativ.

Uppehållstillstånd kan också ges till alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Dessa är exempelvis personer som inte kan återvända till hemlandet på grund av en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Du kan också nå skyddsstatus på grund av synnerligen ömmande omständigheter där en samlad bedömning görs av den asylsökandes situation.

Rättsprocessen

När vi på LOWI Advokater har mottagit ett förordnande som offentligt biträde i asylmål kallar vi till ett inledande möte med dig som klient. Vi bokar även tolk på ditt språk. På mötet informerar vi dig om asylprocessen och vad som kommer att ske under asylutredningen. Vi medverkar också vid asylutredningen som stöd och för att försäkra att allt går rättssäkert till. Asylutredningen är det tillfälle som du ges för att presentera varför du inte kan återvända till ditt hemland. Det är således ett oerhört viktigt möte där alla skyddsskäl ska läggas fram. Efter asylutredningen går biträdet igenom protokollet från asylutredningen tillsammans med dig och upprättar en inlaga till Migrationsverket där biträdet framställer skälen till varför du ska beviljas asyl.

Viktigt att tänka på

Ansök om asyl så snart som möjligt, om du avvaktar med din asylansökan utan godtagbar anledning kan detta påverka din allmänna trovärdighet och tillförlitlighet negativt. Försök också få fram handlingar från hemlandet såsom myndighetsdokument, artiklar, skriftliga hot och lämna detta till ditt offentliga biträde. Det är också viktigt att försöka tillhandahålla identitetshandlingar.

Förvarsärenden

Migrationsverket kan också besluta om att ta dig i förvar. Ett sådant beslut fattas bland annat när Migrationsverket bedömt att det föreligger risk att en person med ett utvisnings-eller avvisningsbeslut inte kommer att samarbeta för att verkställa beslutet.

Att sitta i förvar innebär ofta att du befinner dig på ett låst boende som du inte får lämna. Beslut om förvar kan gälla olika länge beroende på vilken grund som aktualiserats. Beslut om förvar kan överklagas till migrationsdomstolen när som helst. Även beslut som fattats av personalen på förvaret kan överklagas inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. Är du tagen i förvar har du vanligtvis rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig.

Vad kostar ett offentligt biträde i asyl-eller förvarsärenden?

Det offentliga biträdet betalas av staten och kostar ingenting för den som söker asyl eller befinner sig i förvar.

Få en kostnadsfri offert

Vi ger stöd och rådgivning för dig som behöver hjälp inom brottsmål, familjerätt, migrationsrätt eller socialrätt. Våra advokater har bred juridisk kompetens och stöttar dig med ett stort engagemang så att du kan känna dig trygg under hela processens gång.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så går vi gemensamt igenom hur vi kan hjälpa dig.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.